Pra Mandar se Fuder by Don L.

Som novo do MC Don L, “Pra Mandar se Fuder”.